Polityka prywatności

Szanowni Państwo, 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W świetle powyższego informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest „P.P.H.U „ABAT” Sp.J Andrzej Janus, Roman Chocholski „
ul .Budowlanych 6B, 84-200 Wejherowo, NIP:588-000-64-56, REGON:190009611. Z Administratorem można kontaktować się, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul .Budowlanych 6B, 84-200 Wejherowo lub email : ksiegowosc@abat.pl

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul .Budowlanych 6B, 84-200 Wejherowo lub email : ksiegowosc@abat.pl

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lif. F RODO, tj w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora . 

4.Dane zawierają w szczególności imię i nazwisko, dane osobowe, adres wysyłki, numer telefonu, adresu e-mail, NIP, ewentualnie inne podane przez Państwa dane. W przypadku firmy Państwa dane mogą również pochodzić lub być uzupełnione o dane z bazy danych CEIDG, bazy danych Wojewódzkich Urzędów Statystycznych lub bazy podmiotów gospodarczych KRS. Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nad do przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda. 

5.Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych oraz przez upoważnionych pracowników firmy P.P.H.U „ABAT” Sp.J Andrzej Janus, Roman Chocholski „ w szczególności:
1) na podstawie art.6 ust..1 lit w celu a) lub b) w celu:
a)umożliwienia płatności drogą elektroniczną
b)potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej (e-mail)
c)obsługi Państwa próśb, żądań i zapytań
2). Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu P.P.H.U „ABAT” Sp.J Andrzej Janus, Roman Chocholski „lub na podstawie odrębnej zgody [tj] na podstawie art.6 ust. 1 lita) w celu:
a)marketingu produktów lub usług własnych ,
b)organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych
c)dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, windykacji należności, postępowań sądowych
d)prowadzenia analiz sprzedaży produktów, analiz funkcjonalności
e)przechowywania danych w celach archiwalnych jak wynika to z obowiązujących nas terminów ustawowych dotyczących przechowywania dokumentacji i zapewnienia bezpieczeństwa
f) marketingu bezpośredniego produktów będących w ofercie firmy P.P.H.U „ABAT” Sp.J Andrzej Janus, Roman Chocholski „
3)W określonych sytuacjach odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również współpracujące z nami, zaufane firmy, zapewniające nam usługi kurierskie lub pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne ,wyłączenie w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań .

6. Na podstawie zgody :
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3)prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4)prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwe ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, które dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7)prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
Prawa wymienione w pkt 1-5) i 7) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem (adres i dane kontaktowe podane na wstępie) lub poprzez kontakt
z „P.P.H.U „ABAT” Sp.J Andrzej Janus, Roman Chocholski” (adres podany na wstępie, prosimy o dopisek „Ochrona danych osobowych”).

7.Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do :
a)obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji)
b)zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących P.P.H.U „ABAT” Sp.J Andrzej Janus, Roman Chocholski „
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub innych ustaw);
2)Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych P.P.H.U „ABAT” Sp.J Andrzej Janus, Roman Chocholski „ na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3)Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
4)Dane mogą być przechowywane w celu zapobieganiu nadużyciom, dla potrzeb statystycznych i archiwizacyjnych w okresie obowiązujących nas przepisów podatkowych lub zdarzenia powodujące konieczność ich przetwarzania. Po tym czasie i pod warunkiem braku obowiązku dalszego ich przechowywania Państwa dane osobowe w naszych zbiorach zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Proszę o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Z poważaniem
„P.P.H.U „ABAT” Sp.J
Andrzej Janus, Roman Chocholski „
ul .Budowlanych 6B, 84-200 Wejherowo,
NIP:588-000-64-56,